Přihlášení Přihlášení přes Facebook Registrace

Podmínky použití

 

Návštěvou webu www.magiclist.cz potvrzujete, že jste si vědomi níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby (dále jen „Uživatel“), které mají v úmyslu navštívit nebo užívat www.magiclist.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na www.magiclist.cz.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel a majitel internetových stránek www.magiclist.cz (dále jen Magiclist.cz) je společnost stormedia agency s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), IČO: 29286221, se sídlem Kuřim, Zámecká 1066, PSČ 664 34, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 70974.

Vlastník portálu (stormedia agency) v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Používání webu Magiclist.cz

Přístup a používání stránek www.magiclist.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za prodej zboží či poskytnutí služeb u svých partnerů. Pouze o nabídce zboží a služeb informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel, který vstupuje na portál prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. 

Nákup služby

1. Provozovatel pronajímá internetové stránky Magiclist.cz a související služby jiným podnikatelům  (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí svoji činnost tak, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Magiclist.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

2.  Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem a nenese odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkovatelské smlouvy a v případě škody, která vznikla Uživateli v souvislosti či na základě Zprostředkovatelské smlouvy. Ceny uvedené u nákupu služby jsou ceny za nákup dárkového poukazu.

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.

Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případný závadný obsah či vzhled materiálů či neodpovídá za přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Magiclist.cz a neodpovídá za nekalosoutěžní jednání Zájemce či porušení osobnostních nebo autorských práv prostřednictvím Magiclist.cz.

Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Magiclist.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na Magiclist.cz nebo k jejich částí.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, nebo vyplní informace při Založení nového účtu, případně i neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovatelskou smlouvu se Zájemcem. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, email, telefonní číslo a základních údajů poskytnutých sítí Facebook, případně seznamů přátel na síti Facebook.

2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě své Osobní údaje. Uživatel potvrzuje, že jeho Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je dobrovolně poskytl. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů bude uveden na Magiclist.cz

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů písemným oznámením, které bude doručeno na adresu Provozovatele, případně písemně na mail: promotion@stormedia.cz.

4. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede v Objednávce. Souhlas Uživatele je dobrovolný. Uživatel může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

5.  V případě, že se Uživatel domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého či osobního života, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění vzniklého stavu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Práva a povinnosti uživatele 

1. Uživatel je povinen při návštěvě webových stránek Magiclist.cz dodržovat právní předpisy, respektovat právo Provozovatele či třetích osob, hlavně při nakládání s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví.

2. Uživatel nesmí: používat webové stránky  Magiclist.cz v rozporu s těmito Podmínkami, získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů,komerčně užívat jednotlivé části Magiclist.cz, používat programy či mechanismy, které mají negativní vliv na provoz Magiclist.cz, zneužívat, blokovat či měnit jednotlivé části Magiclist.cz či měnit data na Magiclist.cz.

3. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.

4. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Provozovateli jsou úplné a pravdivé a že se před návštěvou a užíváním webu Magiclist.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí a rozumí jim.

5. Uživatel prohlašuje, že bude používat Magiclist.cz, vkládat příspěvky do diskuze, nakupovat na stránkách prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření ze strany Provozovatele, že Uživatel využívá více uživatelských účtu, Provozovatel má právo tyto účtu smazat nebo blokovat.

6. Uživatel se zavazuje, že pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby webu Magiclist.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, tyto služby jsou vhodně označeny.

Pravidla diskuzního fóra

1. Pište s diakritikou, spisovně a svůj text řádně formátujte odstavci.
 
Abychom zde vytvořili kvalitní a přehledné informace, pište s háčky a čárky. Nepoužívejte velké písmena na celá slova. Dlouhé texty rozdělujte do odstavců.
 
2. Chovejte se slušně, neurážejte ostatní uživatele a respektujte názory druhých.
 
Každý má právo na své názory. Není povoleno urážet ostatní uživatele, využívat fórum k poškozovaní a pomlouvání druhých. Nepoužívejte sprostá ani nijak hanlivá slova.
 
3. Témata i příspěvky diskuzního fóra musí být unikátní
 
Než vytvoříte nějaké téma, zjistěte si, jestli toto téma už existujte. Nedávejte stejné odpovědi do různých témat.
 
Název a popis tématu popište co nejvýstižněji a nejjednodušeji.
 
4. Administrátor má vždycky pravdu
 
Jakýkoliv náznak porušení diskuze budeme tvrdě postihovat. Prosím respektujte práci administrátorů a nedohadujte se, zda bylo smazání tématu či vašeho příspěvku oprávněné = bylo, protože administrátor má
vždy pravdu.
 
Při opakovaném porušení či zásadních prohřešcích vám může administrátor zablokovat účet.
 
5. Dbejte na ochranu soukromých informací
 
Jste na internetu. Snažte se o sobě šířit co nejméně informací. Neuvádějte do fóra kontakty, jako jsou adresa, telefony či emaily. Čím méně osobních informací o sobě budete udávat, tím bezpečnější pro vás užívání fóra bude.
 

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách Magiclist.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Magiclist.cz

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na webu Magiclist.cz. Uživatelé a návštěvníci stránek jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

Právní předpisy České republiky

Provozovatel webu společnost stormedia agency s.r.o. má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na Magiclist.cz nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka, platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

Jeli nebo stane se některé z ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, místo takových ustanovení nastoupí takové, které se nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 9.1.2013

Přejít do archivu článků